§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Mullsjö Computer Association.

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Mullsjö.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande och teknik av olika former. 

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Alkoholfri
Föreningen är alkohol- och drogfri.

§7 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§8 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift 
eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en anmälan till föreningen. 
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis 
att vara medlem. Medlemskap skall anmälas genom registrering via webben. 
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så 
upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, webbplats, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande och kassör samt minst en ledamot. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. 2/3(4st) av styrelsen måste delta vid ett styrelsemöte.
Styrelsen väljer själv vem som skall vara sekreterare under det konstituerande styrelsemötet.

§10 Revisorer
Revisorer granskar föreningens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Revisorer äger rätt att när som helst få granska föreningens tillgångar, räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Revisorer skall lämna in en revisorsberättelse senast två (2) veckor innan årsmötet.
Årsmötet väljer en till två revisorer som tillträder direkt efter valet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Valberedning
Valberedningen föreslår personer till de av stadgarna fastställda valen. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet.
Valberedningen består av minst en (1) person.
Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar kallas minst fyra (4) veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet. Annars behandlas de som en övrig fråga och måste bifallas med två tredjedelars (2/3) majoritet. Årsmöteshandlingarna skall vara tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Motioner
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

§13 Extra årsmöte
Om styrelsen, eller revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra (4) veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
 

§15 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.


§16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgörs frågan via lottning.

§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar (2/3) av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i möteshandlingarna senast två (2) veckor innan årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.
Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.