Om Föreningen

Föreningen MCA är en ideell förening som bildades på 80-talet för att främja datorintresset hos elever på Trollehöjdskolan i Mullsjö. Föreningens syfte är att främja den digitala kulturen via olika aktiviteter där den främsta är att anordna "LAN-partys" i Mullsjö. 

Föreningen verkar aktivt för att ha roligt runt och inom föreningen. Vi har en bestämd åsikt att om man inte har roligt, så finns det ingen större anledning att engagera sig.

Vi verkar för mångfald genom att hjälpa intresserade att ta till sig spelkulturen och dess angränsande verksamheter. Alla ska få vara med, oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. 

MCA strävar efter att ta ett ansvar för sina handlingars långsiktiga konsekvenser ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. I detta avseende också hälsan där man aktivt ska främja den via olika aktiviteter och initiativ. Vi vill via våra aktiviter och verksamheter skapa en tillåtande drogfri mötesplats med ett samtalsklimat där deltagarna ska känna engagemang, trygghet och inspireras till fortsatt utveckling, individuellt eller i grupp. 

Utgångspunkten är att med spelkulturens positiva effekter som grund, utveckla grupper och individer samt förmå dessa att förädla de positiva egenskaperna som kommer ur spelhobbyn. Samarbete och engagemang som gagnar föreningens kulturella och digitala verksamheter samt aktiviteter ska uppmuntras i alla lägen.